ID
PW
   홈 > 대여정보 > 대여약관
 
    표준요금
    기사포함요금
    장기요금
    대여약관
    대여자격
    대여절차
    보험보상  
 
 
상호 : (주)제주여행렌트카(대표:이종숙)   전화 : 064-711-6111
사업자등록번호 : 616-81-39124   통신판매업신고 : 제2003-71호
주소 : 제주특별자치도 제주시 연동 1454   개인정보관리책임자 : 이종숙
Copyright@Hirentcar.com All Rights Reserved